Splošni pogoji in pravila

Splošni pogoji in pravila nagradne igre »Moja olimpijska norma«
 • SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi splošnimi pogoji in pravili (v nadaljevanju: pravila) Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: OKS) prireja nagradno igro pod imenom »Moja olimpijska norma« (v nadaljevanju: nagradna igra).

S pravili nagradne igre so urejene pravice, obveznosti in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradnega žrebanja v promocijske namene.

 • ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 • NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je:

 • promocija delovanja OKS-ZŠZ na področju športa za vse,
 • promocija OI Pjongčang 2018,
 • promocija zdravega načina življenja s športom,
 • spodbuditi državljanke in državljane k aktivnemu življenjskemu slogu s športom.
 • POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec poznati Splošne pogoje in pravila nagradne igre in se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da udeleženec nagradno igro pozna in se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.

4.1 Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 7.4.2017 do vključno 18.6.2017 oz. do zaključka projekta Moja olimpijska norma.

4.2 Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri za glavno nagrado lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri za ostale nagrade lahko sodelujejo tudi fizične osebe mlajše od 18 let s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenijie.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec sodelovati v projektu Moja olimpijska norma, ki ga organizira OKS v času od 7. aprila do 18. junija 2016 v Sloveniji in doseči zastavljen nivo telesne pripravljenosti, t.j. posameznikovo olimpijsko normo, ki jo določi ekipa strokovnjakov, ki sodeluje v projektu.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri, če izpolni svojo olimpijsko normo.

Postopek za doseganje olimpijske norme:

 • s sodelovanjem na dogodkih v aprilu, ki jih organizira OKS, kjer se s Cooperjevim tekaškim testom na 2.400 m izmeri izhodišča telesna pripravljenost posameznika; dogodki:
  • april 2017 v Postojni
  • aprila 2017 v Kranju
  • aprila 2017 v Celju
  • aprila 2017 v Velenju
  • aprila 2017 v Novem mestu
  • aprila 2017 v Kopru
 • s sodelovanjem na finalnem dogodku, ki ga organizira OKS v nedeljo, 18. junija 2017, v Ljubljani, kjer posameznik doseže svojo olimpijsko normo (rezultat Cooperjeva tekaškega testa, ki ga določi ekipa strokovnjakov na podlagi testiranja v aprilu),
 • s sodelovanjem preko mobilne aplikacije Team Slovenia, kjer v določenem obdobju opravi izhodiščno testiranje, finalno testiranje pa mora opraviti na finalnem dogodku v Ljubljani.

Rezultat izmerjene telesne pripravljenosti za začetnem doogodku mora pozameznik izboljšati na nivo rezultata, ki ga določi ekipa športnih strokovnjakov. Določen nivo telesne pripravljenosti mora pozameznik doseči na finalnem dogodku Moja olimpijska norma, ki ga OKS organizira, v soboto, 18. junija 2017 v Ljubljani.

Izpolnjena olimpijska norma zagotavlja pravico do sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni na OKS-ZŠZ.

4.3. Nagrade

V nagradni igri se bodo stranke potegovale za naslednje nagrade:

 • nagrada:

Paket za ogled olimpijskih iger Pjongčang 2018 v Koreji za eno osebo.

Nagradni paket bo trajal okvirno 5 dni in vključeval transport do/ iz letališča, letalsko karto, namestitev (nočitev z zajtrkom), vstopnice za ogled olimpijskih tekem, slovensko govorečega vodiča,  organizacija in izvedba potovanja. Točen program potovanja bo oblikovan naknadno. OKS bo nagrajenca o vseh podrobnostih obvestil pravočasno.

Odgovornost za izvedbo nagrade iz prejšnjega odstavka prevzema OKS v sodelovanju s turistično agencijo Kompas d.d.

2-11 nagrade: promocijski paket OKS

4.4. Podelitev nagrad

Nagradno žrebanje bo potekalo po preteku nagradne igre. Žrebanje bo javno na finalnem dogodku Moja olimpijska norma v Ljubljani v prisotnosti 3-članske komisije. Izid žrebanja je dokončen.

V primeru da izžrebani dobitnik nagrade ne sprejme, bo komisija izžrebala rezervnega nagrajenca. V tem primeru bo žrebanje na sedežu Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenju športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana.

Rezervni nagrajenec bo prejel nagrado, če bo prvotni nagrajenec nagrado zavrnil ali se ne bo odzval na prevzem nagrade v roku, določenem v teh splošnih pogojih.

Dobitnik glavne nagrade bo o nagradi obveščeni dan po žrebanju po mailu ali pošti na naslov, ki ga je navedel ob prijavi in je v evidencah OKS naveden kot kontaktni naslov te osebe. Dobitniki 2. do 11. nagrade bodo nagrade prejeli po pošti v roku 30 dni od žrebanja na naslov, ki ga ima OKS zavedenega v svojih evidencah.

Nagrajence bo organizator razglasil dan po žrebanju tudi na spletni strani www.mojanorma.si. Podatki nagrajencev bodo skupaj z imenom, priimkom in krajem bivanja objavljeni na spletni strani, s čimer se sodelujoči, v primeru, da prejme nagrado, izrecno strinja.

4.5. Prevzem glavne nagrade

Če se nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade v roku 7 dni od prejema obvestila s strani OKS, mu OKS nagrade ni dolžan izročiti in tudi ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru OKS o prejemu nagrade obvesti dodatnega nagrajenca. V primeru, če se rezervni nagrajenec ne odzove na prejem nagrade v roku 7 dni od prejema obvestila OKS, mu ta nagrade ni dolžna izročiti, rezervni nagrajenec pa tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega nadomestila. V obeh primerih je OKS v primeru ne-odziva nagrajenca prosta vseh obveznosti do tega nagrajenca oziroma rezervnega nagrajenca iz naslova te nagradne igre ter lahko nagrado porabi za katerikoli drug namen.

Dobitnik glavne nagrade je dolžan pred prevzemom nagrade podpisati izjavo, ki je pogoj za prejem nagrade. Celotno dokumentacijo organizatorja potovanja iz točke 4.2. prevzame takoj, ko je program pripravljen in ga OKS o tem obvesti.  

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo-eden od koristnikov nagrade mora biti izžreban udeleženec projekta Moja olimpijska norma.

 • DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

OKS se zavezuje, da bo od bruto vrednosti nagrade odvedla akontacijo dohodnine v skladu z vsakokrat veljavnimi zakonskimi predpisi. Nagrajenec se izrecno strinja, da gredo morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo v breme nagrajenca.

OKS bo akontacijo dohodnine nagrade odvedla takoj, ko bo nagrado podelila.

Vse davščine in druga javna bremena, ki so povezana z nakazilom nagrade, gredo v celoti v breme OKS. Skladno s 108. členom Zakona o dohodnini se v davčno osnovo ne všteva posamezno darilo, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 EUR. Če bo obstoječa stranka s prejetimi in koriščenimi ugodnostmi od OKS prejela več kot 84 EUR v davčnem (koledarskem) letu, je dolžna prijaviti vrednost darila v napoved za odmero dohodnine.

 • ODGOVORNOST OKS

OKS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad, s čimer se nagrajenci, ki prevzamejo nagrade iz naslova te nagradne igre, izrecno strinjajo.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
 • kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri nasproti sodelujočim v nagradni igri in/ali kateremukoli tretjemu,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator nagradno igro tudi odpove. O tem mora prek svoje spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 • VAROVANJE PODATKOV

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem soglašajo in sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre ter s tem jamčijo za pravilnost svojih podatkov. Udeleženci se strinjajo, da se pridobljeni osebni podatki hranijo ter uporabljajo za namene projekta in marektinških aktivnosti OKS in njegovih sponzorjev. Osebne podatke lahko OKS obdeluje za marketinške namene do udeleženčevega pisnega preklica.

Pridobljene podatke bo OKS skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1). Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za marketinškega namene OKS in / ali partnerjev projekta, mora poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti mojanorma@olympic.si ali info@olympic.si, organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

 • PRITOŽBE

Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno nagradno igro rešuje OKS. V primeru pritožbe se OKS zavezuje, da jo bo obravnavala po ustaljenem postopku in o njeni rešitvi obvestila udeleženca. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji in pravila štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

 • SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN PRAVIL

Ti splošni pogoji in pravila veljajo od 20. 3. 2017 naprej in so objavljeni na spletni strani www.mojanorma.si. Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, so seznanjeni z njenimi pravili, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. OKS lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.
Ljubljana, 20. 3. 2017